Tìm kiếm tin tức
Bác Hồ gọi, cả non sông đáp lời
Ngày cập nhật 06/11/2018

Lịch sử dân tộc ta mãi mãi khắc ghi những giờ phút sục sôi, nhân dân nhất tề đứng lên chống giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi theo lời hiệu triệu của “Nam quốc sơn hà”, “Hịch tướng sĩ”, “Bình Ngô đại cáo”… Lịch sử cũng vẫn âm vang lời Bác gọi, đầy ắp hào khí, kết tinh của hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, để cả dân tộc vùng lên, viết tiếp những trang sử mới, rất đỗi hào hùng.

Bác Hồ là biểu tượng của nhân cách Việt Nam. Năm 1946, đất nước vừa độc lập, khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc là hòa bình, để dựng xây đất nước. Nhưng, thực dân Pháp lại dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa, đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn, hiểm nghèo, “ngàn cân treo sợi tóc”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!”
Đáp lời Bác gọi, cả dân tộc vùng đứng lên: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc”. Trường kỳ kháng chiến, mất 9 năm “máu lửa” để làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Khi đế quốc Mỹ dùng máy bay ném bom ác liệt Hà Nội và Hải Phòng, đưa hơn 50 vạn quân viễn chinh, cộng với hơn 1 triệu quân ngụy Sài Gòn, gây bao tội ác đối với đồng bào miền Nam – Tổ quốc lâm nguy, Bác Hồ lại ra lời kêu gọi: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Ðến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”. Hồ Chí Minh gắn liền với chân lý của thời đại “Không có gì quý hơn Độc lập – Tự do”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, cả dân tộc sục sôi đánh Mỹ. Hàng vạn trẻ em đi sơ tán, mũ rơm tới trường, “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Công nhân bám trụ nhà máy “mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”. Nông dân bám ruộng đồng, “Năm tấn thóc để góp phần đánh Mỹ”. Nòng pháo vẫn vươn lên trời cao “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “Thần sấm, con ma” của không lực Hoa Kỳ bốc cháy trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng và nhiều địa phương của miền Bắc. Xá