Tìm kiếm tin tức
Phong Điền: Hội nghị học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật 28/08/2018

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; nhằm triển khai 6 bài học lý luận chính trị, các nội dung chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sáng 28/8/2018 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với sự tham gia của 300 cán bộ đoàn chủ chốt tại cơ sở.

 

Tại Hội nghị, đoàn viên thanh niên đã được báo cáo viên triển khai những nội dung, vấn đề trọng tâm trong việc thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình mới, góp phần đấu tranh và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,… trong đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hội nhập phát triển như hiện nay. Các đoàn viên thanh niên có nhiều ý kiến trao đổi xoay quanh những chủ đề có tính cấp thiết về lý luận và thực tiễn tiêu biểu như: vấn đề phát triển hài hòa giữa con người và tự nhiên, giá trị thời đại của học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác, phương pháp học tập và nghiên cứu các tác phẩm kinh điển, vận dụng phong cách tuyên truyền, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh,…

Thông qua Hội nghị nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính kiên định cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên là đảng viên trong học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, tạo nền tảng quan trọng để ổn định và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Huyện Đoàn Phong Điền

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày