Tìm kiếm tin tức
Phú Lộc: Hội nghị chuyên đề 2019 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đến cán bộ, ĐVTN
Ngày cập nhật 23/05/2019

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2019), ngày 19/5/2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Lộc, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phú Lộc đã tổ chức Hội nghị triển khai các chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi”,  chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” trong cán bộ Đoàn và Đoàn viên, thanh niên và triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về tiếp tục thực hiện chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về "Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn".

Hội nghị đã nghe giảng viên Nguyễn Văn Sinh – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019. Trong đó, tập trung trọng tâm các nội dung về chuyên đề năm 2019 bao gồm các nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”.  Đặc biệt, tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Vũ Như Quỳnh – UVBCH Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện Đoàn triển khai nội dung Kết luận 06 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; phong trào “3 trách nhiệm”: “trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với cộng đồng”, trong đó tập trung nhấn mạnh một số trọng tâm sau đây: phải chú trọng xây dựng phong cách làm việc dân chủ, tôn trọng nguyên tắc của tổ chức Đoàn; cần quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu nhi để đề xuất phương án giải quyết kịp thời, thỏa đáng; cần chủ động tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, xây dựng kế hoạch chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu nhi.

Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Phú Lộc là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thông tin, tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Chỉ thị đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, góp phần bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần hình thành giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

Huyện Đoàn Phú Lộc

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.680.777
Truy cập hiện tại 1.464