Tìm kiếm tin tức
Đoàn Bệnh viện TW Huế triển khai lớp bồi dưỡng học tập 6 bài học lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên thanh niên
Ngày cập nhật 12/03/2019

Chiều ngày 11/3/2019, Đoàn Bệnh viện TW Huế tổ chức lớp bồi dưỡng học tập 6 bài học lý luận chính trị với sự tham gia của 80 cán bộ, đoàn viên thanh niên.

 

Tại lớp học, đoàn viên thanh niên Đoàn Bệnh viện TW Huế đã được tiếp thu những bài học quý báu như: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam – người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh –Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thông qua lớp bồi dưỡng đã giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên Đoàn Bệnh viện TW Huế nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đoàn Bệnh viện TW Huế

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.878.582
Truy cập hiện tại 32