Tìm kiếm tin tức
A Lưới: Triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Ngày cập nhật 29/04/2018

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dâng hiến trọn cuộc đời mình cho dân, cho nước, vì độc lập dân tộc, vì tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Trước lúc đi vào cõi vĩnh hằng Người đã để lại những dặn dò hết sức cụ thể cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cho mỗi con người Việt Nam, đặc biệt là cho thế hệ thanh niên, lực lượng góp phần quyết định sự hưng thịnh của quốc gia dân tộc hiện tại cũng như trong tương lai. Để tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ huyện A Lưới trong việc bảo vệ quê hương đất nước trong giai đoạn hiện nay. Sáng ngày 28/4/2018, Huyện Đoàn A Lưới đã tổ chức Hội nghị quán triệt 2 chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho hơn 100 cán bộ Đoàn chủ chốt và gần 200 đoàn viên thanh niên trong toàn huyện.

Tại Hội nghị, cán bộ, đoàn viên thanh niên được quán triệt chuyên đề 2018 về học tập phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng tác phong, lề lối cán bộ Đoàn, cụ thể thông qua việc xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, gần gũi; Xây dựng phong cách làm việc tự chủ, độc lập suy nghĩ, không ngừng sáng tạo; Tạo lập phong cách diễn đạt gọn, rõ, có căn cứ cụ thể, hấp dẫn; Xây dựng phong cách ứng xử đúng đắn, phong cách nêu gương... Qua đó, mỗi cán bộ đoàn cần học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh để giữ được phong cách sinh hoạt giản dị, lành mạnh, trong sạch, vì nước, vì dân, không vụ lợi, chịu đựng gian khó vì nghĩa lớn, vì cái chung của mọi người. Thiết thực nhất là làm chủ mọi hành vi của bản thân trong mọi công việc, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, cán bộ đoàn sẽ tránh được sự sa ngã, cám dỗ của vật chất, quyền lực, tư lợi, biết cái đủ và biết điểm dừng, không rơi vào chủ nghĩa cá nhân. Bên cạnh đó, cần rèn luyện và phấn đấu thực hiện những nội dung: Xung kích; Trách nhiệm; Gương mẫu; Trung thực; Sáng tạo; Thân thiện; Thường xuyên học tập; Tích cực rèn luyện kỹ năng. Không nên làm việc hình thức, đối phó; cần khiêm tốn và cầu thị; phải có tinh thần đoàn kết; xây dựng ý chí đấu tranh... thực hiện những biện pháp rèn tác phong và lề lối công tác cho đội ngũ cán bộ đoàn trong phạm vi quản lý; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế về tác phong, lề lối công tác trong đội ngũ cán bộ của Đoàn. Đồng thời, thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt và kiểm điểm, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.

Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Góp phần xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên vững vàng về lý luận chính trị; nắm rõ vai trò, trách nhiệm của người đoàn viên thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Huyện Đoàn A Lưới

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.771.740
Truy cập hiện tại 1.089