Tìm kiếm tin tức
Giáo dục lý tưởng cho thanh niên trong tình hình mới
Ngày cập nhật 08/08/2008

Khi đề cập tới thanh niên và công tác thanh niên, Ðảng ta luôn coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng cho thanh niên về lý tưởng cách mạng, coi đây là nội dung quan trọng và bản chất nhất trong công tác thanh vận của Ðảng. Những năm qua, công tác này đã được tổ chức đoàn cả nước nỗ lực triển khai và bên cạnh những kết quả tốt đạt được, còn nhiều vấn đề cần chú trọng và đổi mới.

Thời gian qua, Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới, tăng cường các nội dung, hình thức và biện pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, với mục tiêu xác định nhằm đưa chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh thấm đượm trong tư tưởng, lý tưởng của thanh niên, góp phần củng cố niềm tin của thanh niên vào sự nghiệp đổi mới do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Bên cạnh việc tuyên truyền, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập quán triệt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Ðoàn còn chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm trang bị cho tuổi trẻ về truyền thống của Ðảng, của dân tộc, về đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, về lý tưởng của người thanh niên trong thời kỳ mới.

Nhiều hoạt động của các cấp bộ Ðoàn được triển khai tổ chức có kết quả như việc phối hợp  Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy triển khai học tập các bài lý luận chính trị cơ bản; triển khai các sinh hoạt chính trị như: "Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Ðảng", "Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh", cuộc vận động " Sống chiến đấu lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại", cuộc vận động " Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", các hoạt động "Tiếp lửa truyền thống, mãi mãi tuổi 20"; đọc, tìm hiểu và học tập về lý tưởng cách mạng qua các cuốn nhật ký nổi tiếng của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, Ðặng Thùy Trâm; phối hợp Báo Nhân Dân  tổ chức Diễn đàn  "Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích" trên Báo đã ba năm qua... thu hút hàng triệu đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia.

Tuy nhiên, trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên, thiếu niên, có lúc, có nơi chưa đạt được yêu cầu đề ra, nội dung, hình thức chưa được cụ thể hóa phù hợp từng đối tượng thanh niên, thiếu niên; phương pháp giáo dục thiếu hấp dẫn, công tác giáo dục mới đến được số thanh niên tiên tiến, chưa đến được với những thanh niên chậm tiến...

Bên cạnh đó, còn thiếu đội ngũ cán bộ có năng lực làm công tác giáo dục; cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các khu công nghiệp, khu chế xuất. Không ít hoạt động giáo dục còn mang nặng tính hình thức, phô trương, không thực chất.

Trong thời kỳ mới của đất nước, các thế lực thù địch ngày càng ráo riết lôi kéo, tha hóa thanh niên, đẩy mạnh các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa bằng nhiều thủ đoạn, đặc biệt thông qua mạng internet để truyền bá nội dung phản động. Trước tình hình đó, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho tuổi trẻ cần đặc biệt quan tâm, coi trọng. Giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ là trách nhiệm của Ðảng, Nhà nước và toàn xã hội, trong đó có vai trò quan trọng của Ðoàn Thanh niên với vị trí nòng cốt. Do vậy, Ðoàn cần tăng cường đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cho thanh niên, trong đó đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cho thanh niên, thiếu niên một cách tổng thể từ quan điểm, nhận thức, nội dung, hình thức, phương pháp, giải pháp bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp các đối tượng thanh niên.

Việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng phải được tiến hành trên cơ sở khoa học và được tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các bài học lý luận chính trị và triển khai cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam Học tập và làm theo lời Bác".

Ðổi mới nội dung, phương pháp giáo dục lý tưởng cho thanh niên trên cơ sở bảo đảm đồng bộ và thống nhất giữa hoạt động giáo dục của các chủ thể, các lực lượng giáo dục, trong đó cần nghiên cứu đổi mới công tác giáo dục chính trị trong nhà trường, của Ðoàn thanh niên bảo đảm phù hợp với tâm lý và đời sống giới trẻ, đồng thời phát huy dân chủ, trí tuệ, sáng tạo của thanh niên nhất là thông qua các buổi tọa đàm, diễn đàn trao đổi, các sinh hoạt gắn với cộng đồng, giáo dục thông qua các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống thường ngày.

 Hình thức giáo dục lý tưởng cần sinh động, gần gũi, dễ hiểu và phù hợp các đối tượng thanh niên, trong đó cần tập trung quan tâm đến đối tượng là thanh niên lao động tự do, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thanh niên chậm tiến, thanh niên mắc các tệ nạn xã hội, thanh niên vùng sâu, vùng xa... Ðây là đối tượng thanh niên đang gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong cuộc sống trong khi tổ chức đoàn chưa thật sự gần gũi với những bạn trẻ này.

Gắn công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng thông qua việc tổ chức cho thanh niên tham gia các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động tình nguyện tại cộng đồng do Ðoàn thanh niên và các tổ chức thanh niên khởi xướng nhằm phát huy tính xung kích, sáng tạo, ý thức, trách nhiệm công dân của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phát huy có hiệu quả việc tuyên truyền, giới thiệu kịp thời các địa phương, cơ sở có nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong công tác giáo dục lý tưởng cho thanh niên, thiếu niên, nhất là giới thiệu các tấm gương người tốt, việc tốt trong mọi mặt đời sống xã hội trên các cơ quan báo chí, xuất bản, nhất là của Ðoàn.

(Theo ND)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.848.969
Truy cập hiện tại 218