Tìm kiếm tin tức
Tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên nông thôn
Ngày cập nhật 24/08/2007

Thanh niên nông thôn luôn là lực lượng xã hội to lớn và có nhiều tiềm năng. Hiện nay, một bộ phận lớn thanh niên nông thôn (TNNT) có ý chí và nguyện vọng vươn lên làm giàu bằng trí tuệ và sức lực của mình.

Đây là những nhân tố tích cực dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Họ rất nhanh nhạy với cái mới, có khả năng nắm bắt thông tin thị trường, tích cực áp dụng tiến bộ KHKT và công nghệ mới vào sản xuất, nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu cây tròng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất. Tuy vậy, TNNT hiện nay vẫn đang gặp nhiều khó khăn chủ yếu là trình độ học vấn, đa số chưa được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sản xuất mang nặng tính tập quán truyền thống, thiếu vốn, thiếu kiến thức và thông tin thị trường. Bên cạnh đó, sản xuất ở nông thôn theo mùa vụ nên nên thời gian nông nhàn nhiều dẫn đến nảy sinh tâm lý muốn thoát ly khỏi nông nghiệp. Trong lúc đó, chất lượng hoạt động, sinh hoạt các cơ sở Đoàn nông thôn hiện nay chưa đáp ứng được những đòi hỏi tình hình thực tế, họat động tập hợp TNNT còn mang tính hình thức, bề nổi ít hấp dẫn, tính chủ động của cơ sở Đoàn không cao. Đây là những vấn đề đặt ra cho tổ chức Đoàn cần thiết phải tập hợp lực lượng TNNT nhằm phát huy có hiệu quả vai trò xung kích của TNNT góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị. Để đoàn kết tập hợp thanh niên nông thôn trong tình hình hiện nay, Đoàn các cấp cần phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, hướng TNNT vào sinh hoạt tập thể của tổ chức Đoàn, gắn trách nhiệm của họ với đời sống sản xuất, sinh hoạt cộng đồng nơi họ làm ăn sinh sống. Đẩy mạnh công tác khuyến nông khuyến lâm, hướng nghiệp dạy nghề, mạnh dạn chuyển giao cho họ những kỷ thuật mới để có điều kiện áp dụng vào sản xuất, kinh doanh. Tóm lại, Các cấp bộ Đoàn cần phải nắm rõ những vấn đề bức xúc mà TNNT gặp phải như thiếu việc làm và thu nhập thấp, nhu cầu hưởng thụ giá trị vật chất, tinh thần đồng thời cũng phải thực sự nhìn vào những yếu kém của tổ chức mình để tìm biện pháp khắc phục, trành tình trạng hành chính hoá các hoạt động Đoàn ở cơ sở. Bên cạnh đó, Đoàn các cấp phải tham mưu tích cực cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc tạo cơ chế cho Đoàn tham gia vào các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội ở điạ phương. Có như vậy mới tạo động lực và duy trì sức sống, tính chiến đấu của các phong trào do Đoàn phát động.

Nguyễn Bách Phú - xã Đoàn Hương Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.966.573
Truy cập hiện tại 2.071