Tìm kiếm tin tức
Nam Đông: Tổ chức “Hội nghị triển khai 6 bài học lý luận chính trị, Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên 2018”
Ngày cập nhật 09/08/2018

Sáng ngày 09/8/2018, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Nam Đông đã tổ chức Hội nghị triển khai 6 bài học lý luận chính trị, Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên 2018 cho hơn 250 đoàn viên thanh niên tham gia.

 

Hội nghị đã trình bày 6 chuyên đề bao gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Cuối buổi Hội nghị các đoàn viên được thảo luận, trao đổi cùng với giảng viên và thực hiện viết bài thu hoạch do giảng viên đưa ra.

Qua buổi hội nghị đã giúp cho các đoàn viên thanh niên nắm được những nội dung cơ bản của 6 bài học Lý luận chính trị mới. Củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin thắng lợi vào công cuộc đổi mới, khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Huyện Đoàn Nam Đông

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.991.005
Truy cập hiện tại 1.068