Tìm kiếm tin tức
Thành Đoàn Huế: Triển khai 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho ĐVTN
Ngày cập nhật 13/07/2018

Ngày 12/7/2018, Thành Đoàn Huế tổ chức Hội nghị Triển khai 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên truyền đạt 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn, đoàn viên chủ chốt của Thành Đoàn với mục đích bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại đơn vị. Tham gia lớp học các cán bộ Đoàn, đoàn viên được trang bị những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá.

Trên cơ sở nội dung của chuyên đề học tập, Bí thư Thành Đoàn Huế yêu cầu sau Hội nghị này, toàn thể đảng viên, cán bộ và đoàn viên thanh niên phải tự giác việc tổ chức học tập, tùy tình hình thực tế ở các cơ quan, đơn vị, địa phương để xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó xây dựng kế hoạch cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Hội nghị Triển khai 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là đợt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, qua đó góp phần trang bị các kiến thức cần thiết cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về việc học 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Văn phòng Thành Đoàn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thành Đoàn Huế: Triển khai 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho ĐVTN
Ngày cập nhật 13/07/2018

Ngày 12/7/2018, Thành Đoàn Huế tổ chức Hội nghị Triển khai 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên truyền đạt 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn, đoàn viên chủ chốt của Thành Đoàn với mục đích bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại đơn vị. Tham gia lớp học các cán bộ Đoàn, đoàn viên được trang bị những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá.

Trên cơ sở nội dung của chuyên đề học tập, Bí thư Thành Đoàn Huế yêu cầu sau Hội nghị này, toàn thể đảng viên, cán bộ và đoàn viên thanh niên phải tự giác việc tổ chức học tập, tùy tình hình thực tế ở các cơ quan, đơn vị, địa phương để xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó xây dựng kế hoạch cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Hội nghị Triển khai 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là đợt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, qua đó góp phần trang bị các kiến thức cần thiết cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về việc học 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Văn phòng Thành Đoàn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thành Đoàn Huế: Triển khai 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho ĐVTN
Ngày cập nhật 13/07/2018

Ngày 12/7/2018, Thành Đoàn Huế tổ chức Hội nghị Triển khai 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên truyền đạt 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn, đoàn viên chủ chốt của Thành Đoàn với mục đích bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại đơn vị. Tham gia lớp học các cán bộ Đoàn, đoàn viên được trang bị những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá.

Trên cơ sở nội dung của chuyên đề học tập, Bí thư Thành Đoàn Huế yêu cầu sau Hội nghị này, toàn thể đảng viên, cán bộ và đoàn viên thanh niên phải tự giác việc tổ chức học tập, tùy tình hình thực tế ở các cơ quan, đơn vị, địa phương để xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó xây dựng kế hoạch cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Hội nghị Triển khai 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là đợt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, qua đó góp phần trang bị các kiến thức cần thiết cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về việc học 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Văn phòng Thành Đoàn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thành Đoàn Huế: Triển khai 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho ĐVTN
Ngày cập nhật 13/07/2018

Ngày 12/7/2018, Thành Đoàn Huế tổ chức Hội nghị Triển khai 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên truyền đạt 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn, đoàn viên chủ chốt của Thành Đoàn với mục đích bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại đơn vị. Tham gia lớp học các cán bộ Đoàn, đoàn viên được trang bị những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá.

Trên cơ sở nội dung của chuyên đề học tập, Bí thư Thành Đoàn Huế yêu cầu sau Hội nghị này, toàn thể đảng viên, cán bộ và đoàn viên thanh niên phải tự giác việc tổ chức học tập, tùy tình hình thực tế ở các cơ quan, đơn vị, địa phương để xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó xây dựng kế hoạch cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Hội nghị Triển khai 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là đợt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, qua đó góp phần trang bị các kiến thức cần thiết cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về việc học 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Văn phòng Thành Đoàn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thành Đoàn Huế: Triển khai 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho ĐVTN
Ngày cập nhật 13/07/2018

Ngày 12/7/2018, Thành Đoàn Huế tổ chức Hội nghị Triển khai 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên truyền đạt 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn, đoàn viên chủ chốt của Thành Đoàn với mục đích bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại đơn vị. Tham gia lớp học các cán bộ Đoàn, đoàn viên được trang bị những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá.

Trên cơ sở nội dung của chuyên đề học tập, Bí thư Thành Đoàn Huế yêu cầu sau Hội nghị này, toàn thể đảng viên, cán bộ và đoàn viên thanh niên phải tự giác việc tổ chức học tập, tùy tình hình thực tế ở các cơ quan, đơn vị, địa phương để xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó xây dựng kế hoạch cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Hội nghị Triển khai 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là đợt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, qua đó góp phần trang bị các kiến thức cần thiết cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về việc học 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Văn phòng Thành Đoàn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thành Đoàn Huế: Triển khai 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho ĐVTN
Ngày cập nhật 13/07/2018

Ngày 12/7/2018, Thành Đoàn Huế tổ chức Hội nghị Triển khai 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên truyền đạt 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn, đoàn viên chủ chốt của Thành Đoàn với mục đích bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại đơn vị. Tham gia lớp học các cán bộ Đoàn, đoàn viên được trang bị những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá.

Trên cơ sở nội dung của chuyên đề học tập, Bí thư Thành Đoàn Huế yêu cầu sau Hội nghị này, toàn thể đảng viên, cán bộ và đoàn viên thanh niên phải tự giác việc tổ chức học tập, tùy tình hình thực tế ở các cơ quan, đơn vị, địa phương để xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó xây dựng kế hoạch cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Hội nghị Triển khai 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là đợt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, qua đó góp phần trang bị các kiến thức cần thiết cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về việc học 6 bài học lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Văn phòng Thành Đoàn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.756.938
Truy cập hiện tại 1.151