Tìm kiếm tin tức
Nam Đông: Triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị cho ĐVTN
Ngày cập nhật 05/09/2019

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, trong 3 ngày 26 – 28 /8/2019, Huyện Đoàn Nam Đông phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghị học tập 6 bài lý luận chính trị cho 100 đoàn viên thanh niên.

Hội nghị đã triển khai các các chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

ĐVTN thảo luận nhóm sôi nổi

Sau 01 ngày quán triệt, việc triển khai đã trang bị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên những kiến thức cơ bản nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, trọng tâm là các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, pháp luật của Nhà nước; tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhất là ở cơ sở. Đồng thời, giúp ĐVTN nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Huyện Đoàn Nam Đông

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.008.946
Truy cập hiện tại 704