Tìm kiếm tin tức
A Lưới: Tổ chức Hội nghị triển khai 6 bài học lý luận chính trị năm 2019 cho cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2019
Ngày cập nhật 09/07/2019

Sáng ngày 09/7/2019, Ban Thường vụ Huyện Đoàn A Lưới đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Trần Toàn - Bí thư Huyện đoàn khẳng định giáo dục lý luận chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập hiện nay, các cấp bộ Đoàn cần đổi mới phương thức giáo dục chính trị thông qua các hình thức đa dạng, sáng tạo phù hợp với thực tiễn đơn vị. Để mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên chính là hạt nhân tiêu biểu, xung kích trong các hoạt động tại địa phương, đơn vị.

Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên gồm 6 chuyên đề do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp biên soạn, gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam - người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh –  trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Thanh niên Việt Nam, Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, qua đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước, từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh.

Huyện Đoàn A Lưới

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.998.575
Truy cập hiện tại 1.185